shadowperson - Pokemon BariBari Japan Live Claim Sale 11/24/2019

shadowperson - Pokemon BariBari Japan Live Claim Sale 11/24/2019

  • $89.50


Cards you claimed in this claim sale: 

  • 10. Pikachu Mewtwo Strikes Back Evolution Promo $8.50
  • 41. Vintage Lugia $15.00
  • 51. Vintage Snorlax $14.00
  • 101. Flareon B&W Promo $17.00
  • 132. XY8 Red Flash Pack $5.50
  • 133. Shiny Collection Pack $24.00
  • 132. XY8 Red Flash Pack $5.50